Strona główna   |   Kontakt i lokalizacja

 

Szybki kontakt

      telefon kontaktowy:
    18 33-14-097

      e-mail:
      biuro@dpskasinawielka.com.pl

Z życia domu

Loading ....

zobacz pozostałe galerie >>

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej otrzymał dotację celowa z budżetu państwa przeznaczoną na „Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego”

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 297 750 zł

„Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej. Na kwotę 600 zł o której mowa w ust. 3 oraz na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika domu pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe.”. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.
 
Data podpisania umowy: 04.10.2023 r.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej otrzymał dotację celowa z budżetu państwa przeznaczoną na „Wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-Co-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez DPS oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 34.256,95 zł

„Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakazeniami wirusem SARS-Co-2.

Dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej na wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce.

Okres realizacji 04-08-2021 do 31-12-2021 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”


Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z umowy projektu do Regulaminu Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” "EGIDA" Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych-Dom Pomocy Społecznej "DIANA" w Kasinie Wielkiej informuje, że współrealizuje wyżej wymieniony projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2
Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Małopolskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej.
Z uzyskanego wsparcia będzie można finansować:
wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników
zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 39.891,90 ZŁ
ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Nasza placówka realizuje grant pn. “Bezpieczny dom-wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników  Domu Pomocy Społecznej „Diana”  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 118.500,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Okres realizacji grantu: od 08.07.2020 r. do 15.12.2020 r.
W wyniku realizacji grantu objęto wsparciem w postaci nagród na okres 3 miesięcy pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne I wspomagające, oraz zatrudniono 3 dodatkowych pracowników.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej otrzymał dotację celowa z budżetu państwa przeznaczoną na: Zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domu pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 32.921,95 zł
Całkowita wartość inwestycji: 41.152,44 zł

„Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakazeniami wirusem SARS-Co-2.

Dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej na wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce.

 Okres realizacji 14-03-2020 do 31-12-2020


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej otrzymał dotację celowa z budżetu państwa przeznaczoną na: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkkowych skłądników wynagrodzenia(np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 22.202,64 zł
Całkowita wartość inwestycji: 27.753,30 zł

„Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakazeniami wirusem SARS-Co-2.

Okres realizacji 14-03-2020 do 31-12-2020


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej otrzymał dotację celowa z budżetu państwa przeznaczoną na: Wydatki bieżące określone w art.124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 48.000,00 zł

 Okres realizacji 18-10-2018 do 31-12-2018Dotacja została przeznaczona na remont i dostosowanie łazienek do potrzeb Mieszakńców Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej a także na modernizację istniejącego systemu przeciwpożarowego w DPS


Dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej poprzez zakup środków ochrony osobistej, środków czystości i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji.


Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie w związku z COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Diana” na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line Mieszkańców/Personelu z otoczeniem/rodziną w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19


 

printFrom: http://dpskasinawielka.com.pl/projekty.html
Accessibility statementStrona domowaMapa stronySzukajContactUp