Strona główna   |   Kontakt i lokalizacja

 

dotacja-unijna

Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników  Domu Pomocy Społecznej „Diana”  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Wartość grantu wynosi 60.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego


Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.


W wyniku realizacji grantu jest doposażenie stanowisk pracy personelu placówki oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVOD-19.Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.


Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie w związku z COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Diana” na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line Mieszkańców/Personelu z otoczeniem/rodziną w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Domu Pomocy Społecznej Kasina Wielka w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8240 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji grantu: od 21.10.2020 r. do 31.12.2020 r.


Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”. 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z umowy projektu do Regulaminu Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” "EGIDA" Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych-Dom Pomocy Społecznej "DIANA" w Kasinie Wielkiej informuje, że współrealizuje wyżej wymieniony projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2
Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Małopolskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej.
Z uzyskanego wsparcia będzie można finansować:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników
  • zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.


Środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :41.198,60 ZŁ

  • ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  • ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

printFrom: http://dpskasinawielka.com.pl/dotacja-unijna/
Accessibility statementStrona domowaMapa stronySzukajContactFirstLastUp